ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการก่อสร้างอาคารคอนกรีตชั้นเดียวขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๘๑- ๑๐๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง จำนวนเงิน ๒,๗๐๑,๐๐๐บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดูรายละเอียดที่ www.gprocurement.go.th และ www.taisamphao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๗-๘๘๖๘ ต่อ ๓๒ ในวันและเวลาราชการ ราคากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1722 คน