งานจัดเก็บรายได้
     
งานจัดเก็บรายได้ ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2563